Chức năng:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công việc thực hiện chức năng quản lý công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài, hợp tác quốc tế của Trường; Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài. Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

Nhiệm vụ:

 • Tham mưu và triển khai xây dựng chiến lược phát triển các hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế;
 • Chủ động xây dựng kế hoạch , tổ chức thực hiện công tác đào tạo, hợp tác quốc tế phù hợp với tình hình của Trường;
 • Thực hiện công tác quản lý nhà nước các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và đào tạo. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo các đơn vị, tổ chức có liên quan về việc thực hiện các chương trình, dự án;
 • Chịu trách nhiệm chính tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế: công tác thư ký trong các phiên làm việc của lãnh đạo Trường với các đoàn khách quốc tế, công tác dịch thuật và điện tín, công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học (hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, tọa đàm quốc tế,...), tổ chức lễ khai giảng và tốt nghiệp , xác nhận sinh viên thuộc chương trình liên kết có yếu tố nước ngoài., tổ chức báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và các nhân được Trường cử đi nước ngoài về;
 • Làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh cho các cá nhân do trường cử đi nước ngoài công tác; lập chương trình và tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc tại Trường theo đúng quy định khi các đoàn nước ngoài tới Trường làm việc;
 • Khai thác hiệu quả và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các tổ chức giáo dục nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu du học tại chỗ của người Việt Nam;
 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo của trường theo chuẩn quốc tế ở các bậc học trong Trường để nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Tham gia phát triển chọn lọc các chương trình, dự án chất lượng cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng dội ngũ giảng dạy và chất lượng đào tạo;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình trao đổi học thuật; hợp tác quốc tế, quảng bá dịch vụ đào tạo của Trường rộng rãi trong cả nước và nước ngoài;
 • Tư vấn đào tạo, tổ chức du học dưới nhiều hình thức;
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
 • Thực hiện công việc khác được Hiệu trưởng phân công.