TS. GVC. Đặng Tấn Hiệp

                                                                                 Chức vụ: Viện trưởng

                                                                                 Email: hiepdt@hufi.edu.vn 

                                                                         

                                                      ThS. Nguyễn Thu Trang                         ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải

                                                      Chức vụ: Tổ trưởng Tổ công đoàn       Chức vụ: Chuyên viên

                                                      Email: trangnt@hufi.edu.vn                    Email: hainth@hufi.edu.vn

                                                               

           CN. Nguyễn Huy Dương                         CN. Nguyễn Thị Ngà                                     CN. Đặng Đức Quỳnh

           Chức vụ: Chuyên viên                             Chức vụ: Chuyên viên                                   Chức vụ: Chuyên viên

           Email: duongnh@hufi.edu.vn                 Email: nganthi@hufi.edu.vn                        Email: quynhdd@hufi.edu.vn