Tiền thân của Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (Viện ĐT&HTQT) là một bộ phận trực thuộc Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, sau đó bộ phận đào tạo có yếu tố nước ngoài trực thuộc Phòng Đào tạo từ 02/2016.

Viện ĐT&HTQT được thành lập theo Quyết định số 1489/QĐ-DCT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh đơn vị