Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật hóa học