Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý công tác đào tạo Sau Đại học, đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài, hợp tác quốc tế của Trường; Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo Sau Đại học, đào tạo và nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài. Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

Nhiệm vụ:

Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, hợp tác quốc tế phù hợp với tình hình phát triển của Trường; công tác thư ký trong các phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài, công tác dịch thuật và điện tín.

Làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho các cá nhân do Trường cử đi nước ngoài công tác; lập chương trình và tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc tại Trường theo đúng quy định khi các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc;

-  Khai thác hiệu quả và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các tổ chức giáo dục nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu du học tại chỗ của người Việt Nam;

- Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của Trường theo chuẩn quốc tế ở các bậc học trong Trường để nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tham gia phát triển chọn lọc các chương trình, dự án chất lượng cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy và chất lượng đào tạo;

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế, quảng bá dịch vụ đào tạo của Trường rộng rãi trong cả nước và nước ngoài;

- Tư vấn đào tạo, tổ chức du học dưới nhiều hình thức;

- Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội, làm cơ sở tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển đào tạo sau đại học theo hướng tăng dần quy mô tuyển sinh và đạt chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế;

- Tổ chức thực hiện liên kết, hỗ trợ đào tạo giữa Trường với các địa phương và các trường, viện đại học trong nước và quốc tế. Mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo sau đại học theo quy định;

- Phối hợp với Trung tâm tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học: Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, ôn thi tuyển sinh, nhập học;

- Tổ chức quản lý kết quả học tập của học viên cao học, nghiên cứu sinh. Lưu trữ các bảng điểm gốc, hồ sơ gốc, danh sách và lý lịch khoa học và danh sách học viên theo quy định;

- Xây dựng, tổ chức, quản lý kế hoạch đào tạo cho học viên, xử lý học vụ, bố trí lịch học, đăng ký học phần; tổ chức xét tuyển; bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, xét chuyển khóa, chuyển hệ, chuyển trường, du học;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan cấp thẻ học viên, giấy chứng nhận học viên, giấy chứng nhận kết quả học tập, bảng điểm (Tiếng Anh, Tiếng Việt) và cấp các giấy tờ khác cho học viên thuộc thẩm quyền của đơn vị;

- Phối hợp với phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng và các đơn vị đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần,..

- Phụ trách và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai giảng, Tốt nghiệp bậc sau đại học;

- Đầu mối thực hiện công tác: Khen thưởng – Kỷ luật học viên;

- Đề xuất thành lập các hội đồng bảo vệ đề cương luận văn, luận án; hội đồng bảo vệ luận văn, luận án;

- Đầu mối triển khai, tổ chức các hoạt động: Đề án 911, Đề án 599, Đề án đào tạo tiến sĩ;

- Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động đào tạo sau đại học;

- Phối hợp với các đơn  vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường;

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

- Thực hiện các công việc khác được Hiệu trưởng phân công.