STT Tên biểu mẫu Chi tiết
   ĐẦU VÀO  
1 Công nhận học phần tương đương và chuyển kết quả học tập
Tải về


BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP

1 Danh sách học viên đăng ký thực tập tại cơ sở và phân công người hướng dẫn Tải về
2 Đơn đăng ký thực tập Tải về
3 Phiếu nhận xét học viên Tải về
4 Kế hoạch và nhật ký thực tập Tải về

BIỂU MẪU ĐỀ CƯƠNG (dành cho HĐ)

1 Giấy đề nghị thành viên tham gia hội đồng thông qua đề cương Tải về
2 Biên bản xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ Tải về

 

CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1 Mẫu 01a - Phiếu đăng ký bảo vệ luận văn Tải về
2 Mẫu 01c - Phiếu đề nghị được tạm dừng học tập Tải về
3 Mẫu 02 - Nhận xét của Người hướng dẫn khoa học (*) Tải về
4 Mẫu 03 - Lý lịch khoa học Tải về
5 Mẫu 04 - Bản thông tin luận văn Tải về
6 Mẫu 05 - Xác nhận hoàn thành học bổ sung kiến thức Tải về
7 Mẫu 06 - Giải trình bảo vệ luận văn trễ hạn Tải về
8 Mẫu 07 - Giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng (**) Tải về
9 Mẫu 08 - Xác nhận chỉnh sửa luận văn  Tải về
10 Mẫu 09 - Xác nhận hoàn thành học phí Tải về
11 Mẫu 10 - Hướng dẫn thực hiện LVThS Tải về

Ghi chú: (*) Dành cho Người hướng dẫn khoa học

              (**) Dành cho Khoa, Hội đồng ngành