BIỂU MẪU ĐẦU VÀO

1. Mẫu 01DV - GĐN Về việc công nhận học phần tương đương và chuyển kết quả học tập

2. Mẫu 02DV - Mẫu dán ảnh

3. Mẫu 03DV - Phiếu đăng ký nhập học

BIỂU MẪU ĐỀ CƯƠNG (dành cho HĐ)

1. Mẫu 01DC - Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

2. Mẫu 02DC - Yêu cầu về trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

3. Mẫu 03DC - Danh sách học viên đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

4a. Mẫu 04DCa - Bản xác nhận chỉnh sửa đề cương luận văn thạc sĩ

4b. Mẫu 04DCb - Bản xác nhận chỉnh sửa đề cương đề án thạc sĩ 

5. Mẫu 05DC - Danh sách giảng viên đề xuất tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ

6a. Mẫu 06DCa - GĐN đề xuất danh sách thành viên Hội đồng thông qua nội dung đề cương luận văn thạc sĩ

6b. Mẫu 06DCb - GĐN đề xuất danh sách thành viên Hội đồng thông qua nội dung đề cương đề án thạc sĩ

6c. Mẫu 06DCc - GĐN đề xuất danh sách thành viên Hội đồng thông qua nội dung chuyên đề luận văn thạc sĩ

7a. Mẫu 07DCa - Phiếu nhận xét đề cương luận văn thạc sĩ

7b. Mẫu 07DCb - Phiếu nhận xét đề cương đề án thạc sĩ

8a. Mẫu 08DCa - Biên bản xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ

8b. Mẫu 08DCb - Biên bản xét duyệt đề tài đề án thạc sĩ

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ THỰC TẬP

1. Mẫu 01TT - Danh sách học viên đăng ký thực tập tại cơ sở và phân công cán bộ hướng dẫn

2. Mẫu 02TT - Đơn đăng ký thực tập

3. Mẫu 03TT - Phiếu nhận xét học viên

4. Mẫu 04TT - Kế hoạch và nhật ký thực tập

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1a. Mẫu 01BVa - Đơn đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

1b. Mẫu 01BVb - Đơn đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến

2. Mẫu 02BV - Nhận xét luận văn thạc sĩ (dành cho cán bộ hướng dẫn)

3. Mẫu 03BV - Lý lịch khoa học

4a. Mẫu 04BVa - Thông tin về luận văn thạc sĩ

4b. Mẫu 04BVb - Thông tin về đề án thạc sĩ

5. Mẫu 05BV - GĐN xác nhận hoàn thành học bổ sung kiến thức

6a. Mẫu 06BVa - Đơn giải trình bảo vệ luận văn trễ hạn

6b. Mẫu 06BVb - Đơn giải trình bảo vệ đề án trễ hạn

7a. Mẫu 07BVa - GĐN đề xuất danh sách thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ 

7b. Mẫu 07BVb - GĐN đề xuất danh sách thành viên Hội đồng chấm đề án thạc sĩ

8a. Mẫu 08BVa - Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ

8b. Mẫu 08BVb - Bản xác nhận chỉnh sửa đề án thạc sĩ

9. Mẫu 09BV - Đơn xin xác nhận đã đóng học phí

10. Mẫu 10BV - Biên bản làm việc của hội đồng chấm luận văn

11. Mẫu 11BV - Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ

12. Mẫu 12BV - Bản nhận xét luận văn thạc sĩ (dành cho người phản biện)

13. Mẫu 13BV - Bản xác nhận và cam kết về việc tham gia hội đồng đánh giá luận văn theo hình thức trực tuyến

14. Mẫu 14BV - Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến

15. Mẫu 15BV - Phiếu chấm luận văn thạc sĩ

BIỂU MẪU GIA HẠN - TẠM DỪNG - TẠM NGƯNG - ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP

1. Mẫu 00TDHT - Phiếu đề nghị được tạm dừng học tập